Servicii notariale si documente necesare

iii-servicii-notariale-si-documente-necesare Prin activitate de notariat se înțelege totalitatea actelor, procedurilor și consultațiilor îndeplinite de un notar public în exercitarea funcției, date în compețenta sa prin lege.
 
Activitatea notarială asigură persoanelor fizice și juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.
 
Biroul nostru vă oferă serviciile prevăzute de Legea notarilor publici și a activității notariale, pe care le găsiți în lista de mai jos împreuna cu documentele necesare pentru îndeplinirea acestora:


I. Dezbaterea succesiunii

 • Acte de stare civila care fac dovada relației de rudenie:
  • Certificat de deces;
  • Certificat de căsătorie al soțului supraviețuitor (sau certificat de deces/sentință judecătorească de divorț/certificat de divorț, după caz);
  • Certificate de naștere și de căsătorie ale celorlalți moștenitori;
  • Carțile de identitate ale moștenitorilor;
  • Testament în original sau în copie legalizată;
 • Actele care atestă averea defunctului:
  • Acte de proprietate pentru bunurile imobile (extras de carte funciară, titlu de proprietate etc.) și actele de dobândire ale imobilelor (contract de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
  • Acte de proprietate pentru bunurile mobile (talonul/cartea de identitate a autoturismului, extras de cont, certificat de acționar, act concesiune loc de veci etc.);
  • Certificat fiscal pe numele defunctului (se obține de la Direcția de taxe și impozite locale și este valabil 30 de zile);
 • Doi martori care să declare că l-au cunoscut pe defunct si arborele genealogic al moștenitorilor;
 • Pentru succesibilii incapabili (minori, interziși judecătorești și alienați mintal), se va numi un curator special de către Autoritate Tutelară sau de către Instanța de tutelă;
 • Declarații notariale de acceptare sau de renunțare la succesiune (dacă e cazul);

II. Testamente

 • Actul de identitate al testatorului (persoana care lasă testamentul);
 • Copie după actul de identitate al legatarului (persoana în favoarea căreia se lasă testamentul);
 • Actele de proprietate asupra bunurilor care sunt lăsate prin testament (dacă se lasă testament doar cu privire la anumite bunuri);

III. Contracte de vânzare / schimb

 • Certificat fiscal al vânzătorului/vânzătorilor (se obține de la Direcția de taxe și impozite locale și este valabil 30 de zile);
 • Extras de Carte Funciară pentru autentificare (se obține numai prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii);
 • Actul de dobândire al imobilului (contract de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • Adeverintă de la Asociația de Proprietari/Locatari în sensul că nu există restanțe la întreținere (numai în cazul apartamentelor);
 • Adeverință de la furnizorul de energie electrică în sensul că nu există datorii sau ultima factură și chitanță (numai în cazul construcțiilor);
 • Certificat de performanță energetică (numai în cazul caselor cu suprafața mai mare de 50 m2 și al apartamentelor indiferent de suprafață);
 • În cazul monumentelor istorice, adeverință de neexercitare a dreptului de preemțiune al Statului Român;
 • În cazul vânzării terenurilor în extravilan, adeverință de neexercitare a dreptului de preemțiune conform legii 17/2014 și adeverință cu privire la neexistența siturilor arheologice (se obține de la primăria unde se află imobilul);
 • Acordul băncii, în cazul în care imobilul este ipotecat;
 • Certificatul de căsătorie al cumpărătorilor (dacă este cazul)
 • Actele de identitate ale părților;
 • Certificatul de înregistrare în cazul societăților comerciale;

* În cazul cumpărătorilor soț-soție, actul poate fi încheiat atât în prezența amândurora, cât și în prezența doar a unuia dintre soți (acest aspect trebuie însă comunicat în prealabil notarului, în vederea pregătirii actului);
 

IV. Promisiune (antecontract) de vânzare-cumpărare

 • Extras de Carte Funciară de informare (acest document se poate obține prin intermediul biroului notarial);
 • Certificatul de căsătorie al cumpărătorilor (dacă este cazul)
 • Actele de identitate ale părților;

* În cazul compărătorilor soț-soție, actul poate fi încheiat atât în prezența amândurora, cât și în prezența doar a unuia dintre dintre soți (acest aspect trebuie însă comunicat în prealabil notarului, în vederea pregătirii actului);

V. Contracte de donație / întreținere

 • Certificat fiscal al proprietarului/ proprietarilor (se obține de la Direcția de taxe și impozite locale și este valabil 30 de zile);
 • Extras de Carte Funciară pentru autentificare (se obține numai prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii);
 • Actul de dobândire al imobilului (contract de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • Adeverintă de la Asociația de Proprietari/Locatari în sensul că nu există restanțe la întreținere (numai în cazul apartamentelor);
 • Adeverință de la furnizorul de energie electrică în sensul că nu există datorii sau ultima factură și chitanță (numai în cazul construcțiilor);
 • În cazul în care părțile sunt rude până la gradul al III-lea inclusiv (părinți, bunici, frați, nepoți sau soți), certificate de naștere/căsătorie din care să rezulte gradul de rudenie;
 • Actele de identitate ale părților;

* La contractul de întreținere se impune asistența autorității tutelare pentru persoanele vârstnice. Adresa către autoritatea tutelară se face de către biroul notarial;

VI. Contracte de partaj

 • Certificat fiscal pe numele fiecărui coproprietar (se obține de la Direcția de taxe și impozite locale și este valabil 30 de zile);
 • Extras de Carte Funciară pentru autentificare (se obține numai prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii);
 • Actul de dobândire al imobilului (contract de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • Actele de identitate ale părților;

VII. Acte de parcelare (dezmembrare) / alipire (unificare)

 • Documentația cadastrală (întocmită de un expert topometrist);
 • Extras Carte Funciară de informare (se poate obține numai prin intermediul biroului notarial);
 • Certificat de urbanism (doar în cazul a 3 sau mai multe parcele);
 • Actele de identitate ale părților;

VIII. Instituire de servituți / constituirea dreptului de superficie

 • Certificat de urbanism pentru imobilul asupra căruia se instituie servitutea (pentru superficie nu este necesar);
 • Certificat fiscal pentru proprietarul/proprietarii imobilului asupra căruia se instituie servitutea/superficia (se obține de la Direcția de taxe și impozite locale și este valabil 30 de zile);
 • Extrase de Carte Funciară pentru autentificare pentru fiecare imobil (se obțin numai prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii);
 • Actul de dobândire al imobilului asupra căruia se instituie servitutea/superficia (contract de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • Actele de identitate ale părților;

IX. Contracte de ipotecă

 • Certificat fiscal al proprietarului/proprietarilor (se obține de la Direcția de taxe și impozite locale și este valabil 30 de zile);
 • Extras de Carte Funciară pentru autentificare (se obține numai prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii);
 • Actul de dobândire al imobilului (contract de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentință civilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • Copie după contractul de credit bancar/după contractul de împrumut;
 • Actele de identitate ale părților;
 • Certificatul de înregistrare în cazul societăților comerciale;

X. Contracte de împrumut

 • Actele de identitate ale părților;

XI. Contracte de comodat / închiriere

 • Acte proprietate (extras de carte funciară, titlu de proprietate, talonul/cartea de identitate a autoturismului etc.);
 • Actele de identitate ale părților;

XII. Procuri

 • Actul de identitate al mandantului (persoana care dă procura);
 • Copie după actul de identitate al mandatarului (persoana împuternicită);
 • Alte documente necesare, dupa specificul solicitarii Dvs.

* Doar prezența mandantului (persoana care dă procura) este necesară în fața notarului, nu și prezența mandatarului (persoana împuternicită);

XIII. Declaratii

 • Actele de identitate ale părților;

XIV. Legalizări de copii ale unor înscrisuri

 • Exemplarul documentului in original;

* Copii legalizate ale actelor autentificate din arhiva biroului notarial se elibereaza numai părților, succesorilor sau reprezentanților acestora.

XV. Legalizări de semnătură

 • Actul pe care solicitați legalizarea semnăturii. Acesta trebuie sa fie NESEMNAT, în câte exemplare doriți, plus un exemplar pentru arhiva biroului notarial.
 • Actele de identitate ale părților;

XVI. Legalizarea semnăturii traducătorului

 • Documentul tradus în câte exemplare îl doriți plus un exemplar pentru arhiva biroului notarial;

XVII. Darea de data certa unor înscrisuri

 • Actul pe care solicitați darea de dată certă.
 • Actele de identitate ale persoanelor care solicită darea de dată certă;